shuleva.bg


ПРОЕКТ:

BG16RFOP002-2.073-11482-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

по процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

На 02.09.2020 г. УО на ОП „Иновации и Конкурентоспособност” подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11482-C01 .

Цел на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта:  10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Срок за изпълнение на проекта: 3 месеца

Начало: 02.09.2020 г.

Край: 02.12.2020 г.

Бенефициент: Д- Р ШУЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД

Изпълнение: С финансирането по прокета ще бъдат изплатени разходи за заплати и осигуровки на служителите, стоматологични консумативи и външни услуги.